Zambia: Ban Ki-moon opfordrer nationen til at respektere homoseksuelles rettigheder

(Links i dette indlæg er på engelsk, medmindre andet er angivet)

FNs generalsekretær Ban Ki-moon, besøgte for nyligt Zambia, talte til parlamentet, mødte politiske nøglepersoner heriblandt den første republikanske præsident, Kenneth Kaunda, og besøgte landets primære turistdestination, Victoria Falls i den sydlige del af byen Livingstone. Intet af dette skabte nær så mange nyheder som hans opfordring til nationen om at respektere homoseksuelles rettigheder.

Lusaka Times rapporterede:

United Nations Secretary General Ban Ki-Moon says people with different cultural backgrounds need dignity and respect. Mr. Ban notes homosexuals, lesbians and gays are people whose rights need to be dignified and respected by mankind.

FNs generalsekretær, Ban Ki-Moon, siger at folk med forskellige kulturelle baggrunde har brug for værdighed og respekt. Hr. Ban bemærker at homoseksuelle, lesbiske og bøsser er folk hvis rettigheder har brug for at blive værdiget og respekteret af menneskeheden.
The UN Secretary-General Ban Ki-moon speaking in Lusaka, Zambia. Photo courtesy of zambianwatchdog.com.

FN generalsekretær Ban Ki-moon taler i Lusaka, Zambia. Billedkilde: zambianwatchdog.com.

I sin tale til den zambiske nationalforsamling, sagde Hr. Ban:

Now you have embarked on a transformation agenda – a process for a new people-driven Constitution that will be a foundation for Zambia’s progress, a Constitution that will stand the test of time.This offers Zambia an opportunity to lead once more by enshrining the highest standards of human rights and protections for all people – regardless of race, religion, gender, sexual orientation or disability.

Nu har i indledt en dagsorden af transformation – en process til en ny folkedrevet forfatning som vil være et fundament for Zambias fremgang, en forfatning der vil bestå sin prøve over tid. Dette giver Zambia en mulighed for endnu engang at føre an ved at nedfælde den højeste standard af menneskerettigheder og beskyttelse af alle folk – uanset race, religion, køn, seksuel orientering eller handicap.

Hans udtalelse bragte spørgsmålet om homoseksualitet tilbage i fokus, med hvilket den tidligere regerende MMD næsten ødelagde den daværende opositionsleder, den nuværende republikanske præsident Michael Sata, under valgkampen op til valget sidste september, som han vandt over tidligere præsident Rupiah Banda.

Zambias netbrugere har på de fleste sociale netværkssider reageret forskelligt på Bans udtalelse, hvor de fleste påberåber sig tagget “Christian Nation” som er nedfældet i landets forfatning.

Som reaktion på historien fra Lusaka Times ( citeret ovenfor ), skrev Mambala:

hehehe!!!!! Mr Ban, we expected to hear that from you. Infact that was yo main agenda… to advance the cause of the homosexual and lesbians. Listen Zambia is a sovereign state, we dont have to be told how to live. We knw those homos and lesbians have always been part of our society. They do their acts in secrecy and we are ok with that. If they dare come out in the open to advance their evils, we will deal with them ruthlessly!!!!

hehehe!!!!! Vi forventede at høre det fra dig, Hr. Ban. Faktisk var det din vigtigste dagsorden…..at fremme homoseksuelle og lesbiskes sag. Hør, Zambia er en suveræn stat. Vi har ikke brug for at få fortalt hvordan vi skal leve. Vi ved at disse homoer og lesbiske altid har været en del af vores samfund. De udfører deres handlinger i al hemmelighed og det har vi det ok med. Hvis de vover at komme ud i det åbne for at fremme deres onder, vil vi håndtere dem hensynsløst!!!!
A map showing penalties targeting gays and lesbians in Africa. Image source: ilga.org

Et kort der viser straframmen for homoseksuelle i Afrika. Billedkilde: ilga.org

Citizen skrev:

Please Mr Secretary General, we as Zambians have accepted that we are a Christian Nation, it is in our constitution and so becomes our Right. Being such means respect for all persons as they are God’s imagery creation – including criminals, homosexuals,lesbians, liars, prostitutes and the like, while at the same time condemning their sinful activities, so that they turn away. Mr SG, we know you want us to follow other nations by not criminalising homosexuality. That we shall refuse. We shall never de-criminalise such acts. Let those nations copy from us because it is the most sensible thing to do.

Vi beder dig, Hr. generalsekretær, vi zambiere har accepteret, at vi er en kristen nation. Det står i vores forfatning og bliver derfor vores ret. Det betyder at vi respekterer alle da de er skabt i Guds billede – også kriminelle, homoseksuelle, lesbiske, løgnere, prostituerede og lignende, men samtidig fordømmer deres syndige handlinger så de vender sig bort. Hr. generalsekretær, vi ved at du ønsker vi følger andre nationer ved ikke at kriminalisere homoseksualitet. Dette vil vi nægte. Vi vil aldrig afkriminalisere sådanne handlinger. Lad de nationer efterligne os, da det er det mest fornuftige at gøre.

En af de få modsættende stemmer, Observer, skrev:

Mr Ban is talking about BASIC rights. He is not talking about gay marrriage or that kind of thing. Have some of you read the story before commenting? Basic rights is like the right to clean water or education. He is saying these people should be allowed to live life free from physical danger and enjoy same basic rights without discrimination. I do not see anything wrong with that. These are people too. Our churches and families should work hard to ensure young people stay away from homosexuality and other negative stuff. Government can not be tasked with supervising lives of individuals. It is nice to have our country visited by Mr Ban.

Hr. Ban taler om BASALE rettigheder. Han taler ikke om homoseksuelle ægteskaber eller lignende ting. Har nogen af jer læst historien inden i kommenterede? Basale rettigheder svarer til rettigheden til rent vand eller uddannelse. Han siger, at disse mennesker burde være fri for at leve i fysisk fare og nyde godt af de samme basale rettigheder uden diskrimination. Jeg ser intet galt i dette. De er også mennesker. Vores kirker og vores familier burde arbejde hårdt for at sikre, at unge mennesker holder sig fra homoseksualitet og andre negative ting. Det kan ikke være regeringens opgave at holde øje med den individuelles liv. Det er dejligt at Hr. Ban besøger vores land.

På den zambiske facebookgruppe, 90 days (Government thumbs up/down every 90 days), skelner  Sidique Abdullah Gondwe Geloo mellem synd og kriminalitet:

HOMOSEXUALITY IS A SIN, NOT A CRIME. FORNICATION IS A SIN NOT A CRIME. Should an unmarried man go to jail for having sex with another unmarried women? No. They sinned but its not a crime, they made the decision. Should gay people go to jail for dating…It is a filthy filthy SIN but not a crime…They have rights not be stoned, killed or harrassed, but they shouldnt have rights to get married, display their feelings publicly because we are a very PROUDLY HOMOPHOBIC COUNTRY…So when someone says gay people have rights, that shouldnt scare you as long as they keep their gayism at home

Homoseksualitet er en synd, ikke en kriminel handling. Utugt er en synd, ikke en kriminel handling. Skulle en ugift mand komme i fængsel for at have sex med en ugift kvinde? Nej. De syndede, men det er ikke kriminelt – de tog beslutningen. Skulle homoseksuelle komme i fængsel for at date…det er en snavset, snavset SYND, men ikke kriminelt…De har ret til ikke at blive stenet, slået ihjel eller chikaneret, men burde ikke have retten til at indgå ægteskab, udvise deres følelser offentligt da vi er et STOLT HOMOFOBISK LAND…Så det burde ikke skræmme jer når nogen siger at homoseksuelle har rettigheder, så længe de holder deres homoseksualitet hjemme.

På twitter henvendte et tweet sig til Ban Ki-Moon:

@chikwe1: Ban Ki Moona If denouncing #Homosexuality makes me a #Savage then I'd rather #Live and #Die a savage than otherwise. Stay away from #Zambia

@chikwe1: Ban Ki Moon, hvis det at fordømme #Homoseksualitet gør mig #barbarisk vil jeg hellere #Leve og #Dø som en barbar end på nogen anden måde. Hold dig væk fra #Zambia

Mens debatten om homoseksualitet raser i Afrika, introducerede Liberia og Uganda for nylig anti-homoseksuelle lovforslag, hvor homoseksualitet bliver gjort strafbart med døden. Homoseksualitet er forbudt i 38 afrikanske lande og  kan straffes med døden i Mauretanien, Sudan og Nord-Nigeria.

Indled debat

Skribenter, vær venlige at Log på »

Retningslinjer

  • Alle kommentarer bliver evalueret af en administrator. Send ikke din kommentar mere end én gang, ellers er der risiko for, at den bliver identificeret som spam.
  • Vær venligst respektfuld over for andre. Kommentarer, som indeholder hadefuld tale, modbydeligheder og personlige angreb vil ikke blive godkendt.