En aktivistisk filmproducent fra Jamaica står over for udvindingsindustrien i Caribien

Raffinaderiet Alpart JISCO, der ligger i Nain i det jamaicanske sogn St. Elizabeth, er for øjeblikket lukket. Det er ejet af virksomheden Jiuquan Iron and Steel Company og blev lukket i 2019 i forbindelse med, ”at det skulle moderniseres og udvides.” Det vides endnu ikke, hvornår det åbner igen. Foto: Emma Lewis. Brugt med tilladelse.

Som navnet antyder, fokuserer Global Extraction Film Festival (GEFF), som kan oversættes direkte til Global Udvinding Filmfestival, i år på de ødelæggende konsekvenser ved udvindingsindustrien med hovedfokus på fossile brændstoffer og minedrift. I år bestod filmfestivalen af mere end 150 dokumentarer, kortfilm og ”haste-kortfilm” fra mere end 40 forskellige lande.

Festivalen blev grundlagt i 2020 af den jamaicanske filmproducent Esther Figueroa fra filmselskabet Vagabond Media og filmproducent Emiel Martens fra Caribbean Creativity. Festivalen tager form uden budget og med indsats fra frivillige og filmforeninger. Programmet for 2021 omfattede både film, der allerede er tilgængelige for offentligheden, og andre, som endnu ikke er. Filmene kom ind på emner som vandproblemerne i Puerto Rico, orkanen Dorians ødelæggelse af ​​Bahamas, de enorme oliefund ved Guyanas kyst, kvinders rolle i Haitis uformelle økonomi, det samfundsdrevne rewilding-projekt i Trinidad og pesticidforgiftningen på øen Martinique. Figueroas egne film fremhæver blandt andet den igangværende kamp for at beskytte Jamaicas Cockpit Country mod minedrift af bauxit.

Den jamaicanske filmproducent Esther Figueroa. Foto: Mary-Angela Fatta. Brugt med tilladelse.

Figueroa, der er født i Kingston, er uafhængig filmproducent, forfatter og underviser. Hun står bag “Jamaica for Sale” fra 2009, som er en prisvindende dokumenter om uholdbar turisme samt filmen ”Fly Me To The Moon” fra 2019, som fortæller om ”nutidens metal”, aluminium, på en måde, som viser, hvordan vi alle er forbundet med vores planet. I 2013 var Figueroa gæsteforelæser på Institut for Engelsk ved Hawaii Universitet. Hendes roman “Limbo” fra 2014, som omhandler miljøet, blev finalist ved prisuddelingen National Indie Excellence Awards for Multicultural Fiction.

Jeg interviewede Esther over mail under filmfestivalen, som blev afholdt mellem den 9. og 12. september.

Emma Lewis (EL): Hvad er det vigtigste mål for GEFF i år?

Esther Figueroa (EF): I started Global Extraction Festival to bring attention to the social and environmental impacts of all types of extractive industries across the planet, and to celebrate and support the communities across the world who are bravely defending against annihilation, while creating livable futures. In 2020, there was a very popular narrative that the COVID-19 pandemic was saving Planet Earth and that we would come out on the other side of this ‘portal’ and do things differently and better. I created GEFF 2021 to counter this narrative, because it is simply untrue. The crisis we are living in is leading to more destruction, not less.

GEFF seeks to engender solidarity, empathy and generosity, where people in very difficult circumstances can see they are not alone, that their struggles are shared everywhere. GEFF is a resource that provides content from all over the world, helping to inform, educate and make people aware of important issues. In this way, we can all be inspired, energised and act with knowledge, rather than flee into fantasies and escapism. GEFF is part of my normal activism and attempt to support and connect people, to amplify their voices and help strengthen all efforts to stop the deranged political economy and material culture that is destroying the planet and liveable futures for generations to come.

Esther Figueroa (EF): Jeg startede GEFF for at gøre opmærksom på de sociale og miljømæssige konsekvenser ved alle slags udvindingsindustrier på tværs af planeten og for at fejre og støtte de samfund i verden, som så modigt forsvarer sig mod tilintetgørelse, samtidig med at de skaber en fremtid, som er værd at leve i. I 2020 var der en meget populær fortælling om, at COVID-19-pandemien reddede planeten jorden, og at vi ville starte et nyt “kapitel” og gøre tingene anderledes og bedre. Jeg oprettede GEFF 2021 for at lave om på denne fortælling, fordi den simpelthen ikke passer. Den krise, vi lever i, fører til mere ødelæggelse, ikke mindre.

GEFF søger at skabe solidaritet, empati og generøsitet, hvor mennesker, der lever under meget vanskelige omstændigheder, kan se, at de ikke er alene, [men] at mange overalt kæmper samme kamp. GEFF er en ressource, der tilbyder indhold fra hele verden og hjælper med at informere, uddanne og betone vigtige emner. Derved kan vi alle blive inspireret, blive fyldt op på energi og handle med viden, frem for at flygte ind i fantasier og væk fra virkeligheden. GEFF er en del af min sædvanlige aktivisme og et forsøg på at støtte og forbinde mennesker, forstærke deres stemmer og hjælpe med at fremme alle forsøg på at stoppe den afsporede politiske økonomi og materielle kultur, der ødelægger planeten og en fremtid, som er værd at leve i for fremtidige generationer.

Under en udflugt til Ridge Red Bank i St. Elizabeth filmede Figueroa, i samarbejde med Voices for Climate Change, en landmand og en ung DJ ved navn Donn Gass. Under optagelserne talte de om, hvilken påvirkning klimaforandringerne har haft på deres landområder, der på daværende tidspunkt var hårdt ramt grundet en fabrik, som håndterer bauxit, i dalen nedenfor. Foto: Emma Lewis. Brugt med tilladelse.

EL: Hvilken betydning har kortfilm og “haste-kortfilm” i forbindelse med kampen for miljøet, og hvad er forskellen mellem dem?

EF: Urgent Shorts is a name I came up with for GEFF 2020. Our Global Programme (renamed Globale Perspectives in 2021) was primarily feature documentaries. In addition, I selected over 70 shorts—news reportage, short documentaries, activist reports from the ground—and listed them under different types of issues related to extraction.

These shorts were all publicly available on YouTube or Vimeo, and so it was a resource that people could still have access to after the festival. I call them Urgent because they are—we are living in urgent times and we need to act like we are, instead of pretending some magical solution is just around the corner, or will be found in the future.

EF: “Haste-kortfilm” er et navn, jeg fandt på til GEFF 2020. Vores globale program, som blev omdøbt til Globale Perspektiver i 2021, bestod primært af dokumentarfilm. Derudover valgte jeg over 70 kortfilm, som omfattede nyhedsreportager, korte dokumentarfilm og aktivistiske rapporter, og opdelte dem under forskellige typer af emner, alt efter deres forbindelse til udvindingen.

Disse kortfilm var alle offentligt tilgængelige på YouTube eller Vimeo, og derfor kunne folk stadig få adgang til dem efter festivalen. Jeg kalder dem ”haste-kortfilm”, fordi de haster – vi lever i en presset tid, og vi er nødt til at agere derefter, i stedet for at lade som om en magisk løsning er lige om hjørnet eller vil blive fundet i fremtiden.

EL: Hvad tror du, er den mest skadelige konsekvens af udvindingsindustrien i Caribien?

EF: Extractive industries are based on ecocide—they destroy the natural world on which we all depend. They are also genocidal; for example, continuing the genocide of Indigenous peoples in Guyana, where gold mining is an existential threat and is destroying rural communities, heritage, food security and local knowledge—as happens in Jamaica with the aluminum industry's 70-plus year assault on rural [communities].

EF: Udvindingsindustrien ødelægger miljøet fuldstændigt – den ødelægger den naturlige verden, som vi alle er afhængige af. Den dræber også befolkningen ved for eksempel at fortsætte med at slå oprindelige folk i hjel i Guyana, hvor guldminedrift er en eksistentiel trussel og ødelægger landdistrikter, arv, fødevaresikkerhed og lokal viden, som også sker i Jamaica med mere end 70 års angreb fra aluminiumindustrien på landområder.

EL: Ud fra et kønsperspektiv er kvindelige farmere, der ofte er overhoved i husholdningen, i områder langt ude på landet særligt sårbare. Størstedelen ejer ikke deres egen jord. Behandles sådanne emner i nogle af filmene?

EF: There are many films in GEFF 2021 that feature women fighting to defend their water, land, quality of life, cultures, futures. I had tried to find a partner to hold a GEFF 2021 Special Virtual Event with a feminist gender focus on extraction, because extraction and the masculinist ideology of conquering nature are fundamental to patriarchal capitalism.

Extraction most negatively impacts girls, women, female/feminine bodies and most economically benefits boys, men, male/masculine bodies, since extractive industries—with the exception of tourism—employ vast majorities of males and masculine bodies. In addition, the consequences of extraction and compulsory modernity, such as the climate crisis and Anthropocene also more adversely affect girls, women, female/feminine bodies. I was unfortunately unable to find a partner to host such a focus, but maybe next time!

The answer is to end patriarchy, end masculinist ideologies of conquest, end political economies based on profit and ownership, and change our value system that devalues nature, the rural, the female and the feminine.

EF: Der er mange film i GEFF 2021, hvori kvinder, der kæmper for at forsvare deres vand, jord, livskvalitet, kulturer og fremtid, indgår. Jeg har forsøgt at finde en samarbejdspartner, som har lyst til at afholde en særlig virtuel GEFF-begivenhed i 2021 med et feministisk kønsfokus på udvinding, fordi udvinding og den maskuline ideologi om at erobre naturen er fundamental for patriarkalsk kapitalisme.

Piger, kvinder og kvindelige/feminine personer oplever i høj grad en negativ påvirkning af udvinding, mens drenge, mænd og mandlige/maskuline personer i høj grad oplever økonomiske fordele, da udvindingsindustrien, foruden turisme, mest har mænd og maskuline personer ansat. Derudover påvirkes piger, kvinder og kvindelige/feminine personer også mere negativt af konsekvenserne ved udvindingen og tvungen modernitet såsom klimakrisen og Antropocæn. Jeg fandt desværre ikke en samarbejdspartner til at være vært for [et arrangement] med sådant fokus, men måske næste gang!

Løsningen er at stoppe patriarkatet, afslutte maskuline erobringsideologier, gøre en ende på politiske økonomier baseret på fortjeneste og ejerskab og ændre vores værdisystem, der devaluerer naturen, landområderne, det kvindelige og det feminine.

EL: Er der lys for enden af tunnellen?

EF: We aren’t in a tunnel, and darkness and light are necessary for life. Both are required, which is why there is day and night and seasons of darkness and light.

EF: Vi er ikke i en tunnel, og mørke og lys er nødvendige for livet. Begge dele kræves, hvorfor der er dag og nat og sæsoner med mørke og lys.

EL: Er du i gang med nogle nye projekter, som du kan fortælle os om?

EF: I would like to be able to continue the work that inspired me to start GEFF. I would like to continue to work with communities who refuse to accept that this is our only option.

EF: Jeg vil gerne fortsætte med det arbejde, der inspirerede mig til at starte GEFF. Jeg vil gerne fortsætte med at arbejde med lokalsamfund, der nægter at acceptere dette som vores eneste mulighed.

Indled debat

Skribenter, vær venlige at Log på »

Retningslinjer

  • Alle kommentarer bliver evalueret af en administrator. Send ikke din kommentar mere end én gang, ellers er der risiko for, at den bliver identificeret som spam.
  • Vær venligst respektfuld over for andre. Kommentarer, som indeholder hadefuld tale, modbydeligheder og personlige angreb vil ikke blive godkendt.