Elskende fra Mellemøsten, foren jer!

 

Young lovers from Morocco. Photographer: Alexandre Baron (via Flickr: Creative Commons License).

Unge elskende fra Marokko. Fotograf: Alexandre Baron (via Flickr: Creative Commons License).

Alle links i denne artikel er på engelsk, medmindre andet er angivet.

MENA Love Map søger historier om kærlighed fra perioden under det såkaldte arabiske forår. Deres mål er at indsamle og udgive “100 kærlighedshistorier fra hele Mellemøsten og Nordafrika (MENA) for at vise verden, at det arabiske oprør har medført unik social forandring.” De vil gerne have dit bidrag.

Ideen er udtænkt af et anonymt par, som selv er kærester og mødtes i denne periode. Dette er deres historie. 

Maya Norton (MN): Jeg ved, I gerne vil forblive anonyme. Hvad kan I fortælle os om jer selv?

Mena Love Map (MLM): We will remain anonymous until we gather 100 stories. We are two bloggers and lovers from different countries in MENA who crossed roads after the revolutions [of the Arab Spring] and decided to fight together in our different causes and support each other. That's why we believe the uprisings in our region should be approached as an opportunity rather than only as crises.

Mena Love Map (MLM): Vi vil forblive anonyme, ind til vi har indsamlet 100 historier. Vi er to bloggere og kærester fra forskellige lande i MENA, som krydsede hinandens veje efter revolutionerne [i det arabiske forår], og besluttede sig for at kæmpe sammen med vores forskellige formål og støtte hinanden. Det er, derfor vi mener, at opstandene i vores region bør gribes an som en mulighed snarere end blot en krise.

MN: Når I siger “kærlighedshistorier”, mener I så romantiske historier eller også gode nyheder, der kom som et resultat af det arabiske forår?

MLM: We really detest the expression “Arab Spring.” We think it is a Western creation to decide our fate. What we mean by “love stories” is anything that was inspired, influenced, came as a result of or spanned around the post-2010 movements in our region, when new hopes started to arise and new forms of resistance manifested, resistance by demonstrating, but also resistance by love.

MLM: Vi kan virkelig ikke lide udtrykket “arabisk forår”. Vi mener, det er en vestlig opfindelse at beslutte vores skæbne. Det, vi mener med “kærlighedshistorier” er hvad som helst, der var inspireret af, præget af, kom som et resultat af eller drejede sig omkring post-2010-bevægelserne i vores region, når nye håb begyndte at opstå og nye former for modstand kom til udtryk; modstand gennem demonstration, men også modstand gennem kærlighed.

MN: Hvor kom ideen til MENA Love Map fra? 

MLM: The idea originated from our love for each other, joining hands in our struggles and fighting for our causes in the region. We started discussing the idea last summer during the war in the Gaza Strip, in Iraq, the coup in Egypt, the continuous massacre in Syria, etc. It really reached its peak this summer where everything was fucked up and overwhelming in the region, generating only desperation.

We thought: we are strong with our power to love, to support each other beyond the borders despite what our countries are enduring, and [we] succeeded to continue the fight for hope, determination and [with a] big smile on the face. We thought: we are definitely not the only lovers who had this opportunity to meet, unite, and fall in love because of indeed those same crises in the region. We want to diffuse the love energy to our fellows in the region. 

MLM: Ideen opstod af vores kærlighed til hinanden, forenede i vores kamp for de sager, vi kæmper for i regionen. Vi begyndte at tale om ideen sidste sommer under krigen i Gaza, i Irak, kuppet i Ægypten, den fortsatte massakre i Syrien osv. Det nåede virkelig sit højdepunkt denne sommer, hvor alting var ad helvede til og overvældende i regionen og kun skabte desperation.

Vi tænkte: Vi er stærke i vores evne til at elske, til at støtte hinanden ud over grænserne, på trods af det vores lande går igennem, og [vi] formår at fortsætte kampen for håb, beslutsomhed og [med et] stort smil på læberne. Vi tænkte: Vi er bestemt ikke de eneste kærester, som har haft denne mulighed for at mødes, forenes og blive forelskede, på grund af de selv samme kriser i regionen. Vi vil sprede kærlighedsenergien til vores medmennesker i regionen. 

MN: Hvordan kommer de elskendes kort til at se ud?

MLM: The main idea of the map will be to click on [the] countries where there is a story that can link to points of meetings of lovers beyond borders. You know, the concept of borders is very important in the MENA [region], especially in countries, for example, like Bahrain, Syria, Libya, Egypt, and others who left their countries as refugees and cannot come back. 
So the mapping is really about crossing borders and [being] able to meet your lover on the other end of the Mediterranean or any other ocean.

MLM: Hovedidéen med kortet vil være at klikke på [de] lande, hvor der er en historie, der kan forbinde til punkterne for møder mellem elskende ud over grænser. Du ved, konceptet med grænser er meget vigtigt i MENA [regionen], særligt i lande som fx Bahrain, Syrien, Libyen, Ægypten og for andre, der har forladt deres lande som flygtninge og ikke kan komme tilbage.
Så kortet handler mest om at krydse grænser og være i stand til at møde din kæreste på den anden side af Middelhavet eller et hvilket som helst andet hav.

MENA Love Map, Arab Spring, Global Voices, Maya Norton

MN: Hvad er hjemmesidens endelige mål? 

MLM: The website is just a platform to collect, document, and diffuse. Our aim is the process of collecting, telling, and sharing these stories by lovers themselves.

MLM: Hjemmesiden fungerer blot som en platform til at indsamle, dokumentere og udbrede. Vores mål er selve processen med at indsamle, fortælle og dele disse historier fra kæresterne selv.

Tak til MENA Love Maps grundlæggere for at indvilge i interviewet. Hvis du ikke har en kærlighedshistorie at bidrage med, men er interesseret i at hjælpe med projektet, kan du tilmelde dig som frivillig

Indled debat

Skribenter, vær venlige at Log på »

Retningslinjer

  • Alle kommentarer bliver evalueret af en administrator. Send ikke din kommentar mere end én gang, ellers er der risiko for, at den bliver identificeret som spam.
  • Vær venligst respektfuld over for andre. Kommentarer, som indeholder hadefuld tale, modbydeligheder og personlige angreb vil ikke blive godkendt.