Bør Ugandas abortlov revideres?

(Alle links er på engelsk, medmindre andet er angivet)

Frygten for at blive stigmatiseret eller for at skulle gennemføre en uønsket graviditet på baggrund af mangel på familieplanlægning, voldtægt, incest og tvangsægteskaber, får mange kvinder i Uganda til vælge abort.

Uganda's lovgivning på området er dog uklar. Paragraf 22(2) siger, at “ingen person har retten til at ende et ufødt barns liv med undtagen som værende autoriseret ved lov”, så der er et spørgsmål om hvor meget og hvornår en læge lovligt kan hjælpe en kvinde til abort. Abort bliver også anset som værende tabu af de fleste samfundsgrupper/stammer i Uganda og menes at bringe ulykke til familien.

Som et resultat heraf tyr kvinderne til landsbyklinikker eller traditionelle healere, eller de bruger brutale metoder såsom tøjbøjler, at slå maven med sten, indtage en masse teblade eller en narkotika-overdosis, som kan resultere i overdreven blødning eller død i værste tilfælde.

Pregnant woman. Photo used with permission from str8talkchronicle.com.

Gravid kvinde. Billede brugt med tilladelse fra str8talkchronicle.com.

Kaboneke Zaamu, abortaktivist og advokat ved Law and Advocacy for Women [Lov og  Kvindekampagner] i Uganda, sagde for nyligt:

If the people who are supposed to provide the service do not understand the law, then how about a lay person in the village?

Hvis folkene, der skal levere servicen ikke forstår loven, hvordan så med en lægmand i landsbyen?

Det antages, at der udføres omkring 267.000 aborter i Uganda hvert år. Center for reproduktive rettigheder og udvikling (CEHURD) mener, at Uganda er nødt til at gøre noget ved abortloven. Organisationen har iværksat en kampagne for at sikre, loven bliver revideret og samtidig gøre det klart for lokale folk og behandlere, hvornår de bør hjælpe en kvinde til en abort.

Ikke alle i Uganda deler dette synspunkt. Ifølge Silver KayondoUganda Christian University's [Ugandas Kristne Universitets] hjemmeside kan abort ikke blive fuldt legaliseret:

Even if some of the provisions in the P.C.A were inconsistent with the constitution, they would be null and void because article2 (2) of the constitution provides;”If any other law or custom is inconsistent with any of the provisions of this constitution, the constitution shall prevail…” For fellow Christians, the commandment from God is we should not kill.
God alone is the author of life and He alone can terminate it.

Selv hvis nogle af bestemmelserne i P.C.A var uforenlige med forfatningen ville de være ugyldige, fordi artikel 2 i forfatningen siger; “Hvis nogen anden lov eller skik er uforenlig med bestemmelserne i denne forfatning, vil forfatningen være gældende….” For kristne gælder Guds befaling om, at vi ikke må dræbe. For Gud alene er livets forfatter og Han alene kan gøre en ende på det.

CEHURD arbejder nu på en landsdækkende kampagne for at lære nationen om abort og kvinders ret til at modtage lægehjælp i tilfælde af voldtægt, incest, og også når en kvindes liv er på spil.

Men kampagnen deler befolkningen, som netbrugernes kommentarer nedenfor viser.

Bennie51 synes ikke, det er fair at ende et ufødt barns liv:

What happens to the poor unborn child “protect, promote and fulfil human rights”. that child does not deserve to die. All measures possible shoud be put in place to avoid unwanted pregnancies. However once pregnacy has occured, then women whould go through and give birth

Hvad sker der med det stakkels ufødte barn. “Beskyt, frem og opfyld menneskerettigheder”. Det barn fortjener ikke at dø. Alle mulige forholdsregler bør træffes for at undgå uønskede graviditeter. Men når graviditeten er indtruffet bør kvinder bære den igennem og føde.

Josephrubs spørger om, ikke fostre har ret til at leve:

How do you define unwanted pregnancies? In most cases, having sex is a choice..on just few cases are people forced into sex. While you claim human rights, dont foetuses have a right to life. Practically, as long as they are formed, it is life already. Which part of Ugandan schools has no minimum access to information on safe sex? Stop promoting people's carelessness! If you cant have safe sex, then leave it unless you are raped!!

Hvordan vil du definere uønskede graviditeter? I de fleste tilfælde er det at have sex et valg…kun i få tilfælde bliver folk tvunget til sex. Mens du taler om menneskerettigheder, har fostre ikke ret til at leve. De er i praksis i live, mens de formes. Hvilke dele af ugandiske skoler har ikke minimal adgang til information om sikker sex? Stop med at promovere folks skødesløshed! Hvis du ikke kan praktisere sikker sex, så lad være, medmindre du bliver voldtaget!!

Eventmobil svarer på Josephrubs kommentar:

Your comment makes no sense in the light of the Ugandan ‘president’ currently trying to ban sexual education from schools. This leaves even more little girls as UNKNOWING VICTIMS TO OLDER RELATIVES AND NEIGHBOURS. Knowing nothing about contraception and sexuality makes the children even more curious and brings high risks for (DEFINATELY) unwanted pregnancies. For me, I teach my little girls EXACTLY about sexuality, contraception and family planning, and also about the right to say “NO” to any dirty old man who tries to approach them.

Din kommentar giver ingen mening i lyset af, at Ugandas ‘præsident’ i øjeblikket forsøger at forbyde seksualundervisning i skolerne. Dette efterlader endnu flere små piger som værende UVIDENDE OFRE FOR ÆLDRE SLÆGTNINGE OG NABOER.  Ingen viden om prævention og seksualitet gør børn endnu mere nysgerrige og medfører højere risiko for (helt bestemt) uønskede graviditeter. For mit vedkommende lærer jeg mine små piger ALT om seksualitet, prævention og familieplanlægning og også om retten til at sige “NEJ” til enhver beskidt gammel mand, der prøver at antaste dem.

Paul mener, at abort er mord på det ufødte barn og spørger om det at fortælle studerende om abort ikke kun vil lære dem at tage uskyldige liv:

 Abortion is murder! Do you want to teach school children how to kill innocent human life? Think about it….

Abort er mord! Vil du lære skolebørn om, hvordan man gør ende på et uskyldigt menneskeliv? Tænk over det….

Kojjauncle argumenterer, at det er bedre at lære piger om, hvordan man undgår uønskede graviditeter i stedet for at lære dem at afbryde dem:

WHY NOT SOLVE WHAT LEADS TO ABORTIONS?? ENCOURAGE PEOPLE TO HAVE SAFE SEX IF THEY MUST… ABORTION IS REAL MURDER! YOU CAN ONLY READ THIS AND COMMENT JUST BECAUSE YOU WERE NOT ABORTED. WHICH ASSURANCE TO YOU HAVE TO SAY THAT YOU WERE CONCEIVED AT THE MOST CONVENIENT MOMENT?? LOVE LIFE, STOP MURDER. ABORTION IS MURDER.. MOREOVER OF THE INNOCENT

Hvorfor ikke løse det, der fører til aborter?? Opfordre folk til sikker sex hvis de absolut skal… Abort er rigtigt mord! Du kan kun læse dette og kommentere, fordi du ikke blev aborteret. Hvilken sikkerhed har du for at kunne sige, at du blev undfanget på det mest belejlige tidspunkt?? Elsk livet, stop mord. Abort er mord…og endda på uskyldige.

Watata siger, abort er en ugudelig handling som ugandere ikke kan acceptere:

Ugandan can't accept such act. Please don't even try to talk about such ungodly act

Ugandere kan ikke acceptere en sådan handling. Lad venligst være med overhovedet at prøve på at tale om en sådan handling.

Kamundu Moses er imod strenge love mod abort, der fører til flere dødsfald i forbindelse med barsel og beder derfor lovgivere om at være mere fleksible:

With the strict law against abortion it is still being carried out behind doors leading to death of youthful Ugandans. It accounts for 26% cases of maternal death in Uganda.Russia with a strict law against abortion found 256 human embryos dumped in a forest of recent,Russian authorities are still investigating the origin of these human embryos.
Why can't our policy makers become flexible and revisit the law like western countries because the strict law is not doing much to curb the practice,it is instead putting people's lives at risk.

Med den strenge lov mod abort, bliver de stadig udført bag lukkede døre, hvilket fører til unge uganderes død. Den er ansvarlig for 26% af tilfældene af dødsfald i forbindelse med barsel i Uganda. Rusland, der har en streng lov mod abort fandt for nylig 256 menneskefostre smidt ud i en skov. Russiske myndigheder er stadig i gang med opklaringen af, hvor disse menneskefostre stammer fra.
Hvorfor kan vores skabere af politik ikke blive mere fleksible og genforhandle loven til noget lignende de vestlige lande, for den strenge lov gør ikke meget for at forhindre udførelsen. Den sætter i stedet folks liv på spil.

Namusisi Juliet bemærker, at det at gøre abort ulovligt i Uganda har ført til, at mange ufaglærte praktiserende læger udfører dem:

 With this mentality of aborting being a crime in the laws of Uganda,has forced many unskilled practitioners to engage in it and therefore leading to deaths of many young women.I therefore suggest that awareness to the public on circumstances under which abortion should be practiced ,should be emphasized and those who engage in it illegally should be worked upon by the law.

Denne mentalitet, at abort er en forbrydelse ifølge ugandisk lov, har tvunget mange ufaglærte praktiserende læger til at udføre dem, og det fører derfor til døden for mange unge kvinder. Jeg foreslår derfor, at et bedre kendskab til under hvilke forhold aborter bør udføres, skal understreges for offentligheden, og de der udfører dem ulovligt burde pågribes i henhold til loven.

Amooti Businge siger:

Introduce sexual reproductive health education in schools, establish pregnancy/parents-to-be counselling services, change attitude to respect pregnancy outside marriage, especially, christians emphasing the role of Mary who became pregnant surprisingly outside of marriage, set up fund to help pregnant women. Otherwise with the reported failure of ABC in fight against HIV ugandan women are heading into more troubles.

Indfør seksualundervisning i skolerne, etabler rådgivning for gravide/kommende forældre, arbejd på at ændre holdningen til graviditet uden for ægteskabet, specielt kristne bør understrege jomfru Marias omstændighed, da hun uventet blev gravid udenfor ægteskabet, opret fonde til at hjælpe gravide kvinder. Ellers er ugandiske kvinder på vej mod flere problemer med de seneste rapporter om ABCs fejlslagne kamp mod HIV.

Et studie fra Guttmacher Institute med titlen ‘Abort på verdensplan: Et årti med ujævn fremgang’ viser, at 23% af de kvinder der søger abort i Uganda går til traditionelle praktiserende læger, 56 % går til læger eller sygeplejersker, mens 15 % prøver at udføre dem selv ved hjælp af farlige og grove metoder. Omkring 5.5 millioner kvinder i Afrika sætter årligt deres liv på spil, når de beslutter at afbryde en graviditet.

Indled debat

Skribenter, vær venlige at Log på »

Retningslinjer

  • Alle kommentarer bliver evalueret af en administrator. Send ikke din kommentar mere end én gang, ellers er der risiko for, at den bliver identificeret som spam.
  • Vær venligst respektfuld over for andre. Kommentarer, som indeholder hadefuld tale, modbydeligheder og personlige angreb vil ikke blive godkendt.