Somalia: Dyb uenighed om ny forfatning

(Alle links i dette indlæg er på engelsk, medmindre andet er angivet)

Somalia [da] har ikke haft en centralregering der kontrollerer hele landet siden Muhammed Siad Barres fald i 1991. Den Føderale Overgangsregering (TFG) er den internationalt anerkendte somaliske regering.

Efter politiske diskussioner i Etiopien blev ledere af forskellige somaliske partier enige om politiske tiltag for at afslutte overgangsperioden og vælge en ny præsident. Et af tiltagene beskrevet i en detaljeret tidsplan er udarbejdelsen af en ny forfatning.

Militærportræt af Somalias længstsiddende præsident, generalmajor Muhammed Siad Barre. Kilde: U.S. Library of Congress (offentligt domæne)

Den nye forfatnings tekniske revisionskomite deltog i et fire dage langt arbejdsmøde i Nairobi:

A four-day working session with the Signatories’ Technical Revision Committee has been concluded in Nairobi. The working session is a follow up to the recent Addis Signatories’ meeting were most of the constitutional issues were agreed and some of the provisions – prepared by the Independent Federal Constitution Commission – have been amended after congenial political negotiations between the signatories of the Roadmap to end the transition, which was adopted in Mogadishu last September. The technical Revision Committee’s mandate as per Addis Ababa’s Communiqué is to complete the constitutional process.

The Minister of Constitutional Affairs who convened the meeting explained to the participants and the media that “that road towards ending of the transition is getting closer and closer by the day, and we need to collectively work towards delivering a constitution that Somalia deserves and which serves its people.

Et-fire-dage-langt arbejdsmøde med underskrivernes tekniske revisionskomite er afsluttet i Nairobi. Arbejdsmødet er en opfølgning på underskrivernes nylige møde i Addis Ababa, hvor der var enighed om de fleste af forfatningens problemstillinger. Nogle af bestemmelserne, forberedt af den uafhængige føderale forfatningskommission, er blevet ændret efter sympatiske politiske forhandlinger mellem underskriverne af køreplanen for overgangsperiodens afslutning, der blev vedtaget i Mugadishu sidste september. Den tekniske revisionskomites mandat er, i henhold til Addis Ababa’s Communiqué, at færdiggøre den forfatningsmæssige proces.

Ministeren for konstitutionelle anliggender der indkaldte til mødet, forklarede deltagerne og medierne, at “vejen mod afslutningen af overgangsperioden nærmer sig hver dag, og vi er nødt til samlet at arbejde hen imod at levere en forfatning som Somalia fortjener og som tjener dets folk”.

Medlemmer af den tekniske revisionskomite i Nairobi. Billede venligst udlånt af: http://horn.so/

Viceministeren for ministeriet for planlægning af internationalt samarbejde i Somalia, Mahad Abdalle Awad, er optimistisk med hensyn til, om landet snart vil have en ny forfatning:

Fearmongers use scare tactics to influence public opinion to impede change and progress by disseminating false information about the draft constitution and the planned Constituent Assembly meeting. Naysayers, natural skeptics and cynical people among us, habitually express negativity about the accomplishment of others and are pessimistic about change. Dale Carnegie’s famous quote fittingly describes the nature of Naysayers when he wrote “Any fool can criticize, condemn and complain, and most fools do.”

These Naysayers often spread blatant lies to oppose anything other people do. In the case of the Constituent Assembly, they assert that the constitution can only be approved by popular referendum, disregarding discernible historical fact that the Somali Republic itself was founded by the 1960 Constitution, approved by Constituent Assembly of only 110 delegates, and a process that took only 29 days, whereby public referendum was held 21st of July 1961, after more than one year.

Frygtmagere bruger skræmmetaktik til at påvirke den offentlige mening for at hindre forandring og fremgang ved at udbrede falsk information om forfatningsudkastet og det planlagte konstituerende forsamlingsmøde. Nej-sigere, naturbetingede skeptikere og kyniske mennesker iblandt os, udtrykker sig som sædvanligt negativt om andres realisering og forholder sig pessimistisk til forandring. Dale Carnegies berømte citat beskriver passende nej-sigeres natur: “Enhver tåbe kan kritisere, fordømme og beklage, og det er, hvad de fleste tåber gør”.

Disse nej-sigere spreder ofte åbenlyse løgne for at modsætte sig alt, hvad andre gør. I sagen om den konstituerende forsamling, hævder de, at forfatningen kun kan godkendes ved folkeafstemning og ser dermed helt bort fra det synlige historiske faktum, at den somaliske republik blev grundlagt af forfatningen i 1960, godkendt af en konstituerende forsamling bestående af kun 110 delegerede, og en proces der kun varede 29 dage, hvorved en folkeafstemning blev afholdt d. 21. juli 1961, efter mere end et år.

Mohamed Ali Hassan, formand for det somalisk-amerikanske fredsråd, og Manuela Melandri, ph.d.-kandidat ved University College London, bemærker dog, at de fleste somaliere betragter forfatningsudkastet med dyb skepsis:

The optimism of the international community is not shared by Somalis themselves, who instead look with deep skepticism at a document that they perceive as externally-imposed, faulty and fundamentally undemocratic.

To understand this dynamic, one should start by questioning the facts. What is wrong with the new Somali Constitution and why has the adoption of this document been met with resistance by educated Somalis, religious figures, secularists, former Somali Prime Ministers, women, scholars and by Somali Diaspora organizations?

First, there are issues concerning the content of the Constitution and the substance of its provisions.

Above all, the question of federalism remains deeply divisive. Views can be found both in support of and against Somalia adopting a federal structure.

Somaliere deler ikke det internationale samfunds optimisme. De betragter i stedet dokumentet som eksternt pålagt, mangelfuldt og fundamentalt udemokratisk, med dyb skepsis.

For at forstå denne dynamik, må man starte med at stille spørgsmålstegn ved kendsgerningerne. Hvad er der galt med den nye somaliske forfatning, og hvorfor bliver vedtagelsen af dette dokument mødt med modstand af uddannede somaliere, religiøse figurer, sekularister, tidligere somaliske premierministre, kvinder, akademikere og af somaliske Diaspora organisationer?
Først, er der spørgsmål vedrørende forfatningens indhold og indholdet i bestemmelserne.
Frem for alt forbliver spørgsmålet om føderalisme stærkt kontroversielt.
Der findes både synspunkter for og imod Somalias vedtagelse af en føderal struktur.

Somalias præsident,Sharif Sheikh, i Addis Ababa, Etiopien, under det 12. afrikanske unions topmøde den 2 feb. 2009. Kilde: U.S. føderale regering (offentligt domæne)

En somalier argumenterer for, at den nye forfatning kan forbedres i fremtiden. Somaliere har ikke tid til at vente på en perfekt forfatning:

Whether we like it or not, when we see images of the Somali people around the world and we compare our own situation (at least, those in the Diaspora that live in peace), do we feel that those brothers and sisters need a constitution that works for them now since they are dealing with horrible situations? Think about this: maxay ku gaaraan mustaqbalka?

You have to know that I did not write those news articles mentioned above, Iam not part of the group that put together of the new constitution and I am not here to justify whether the new constitution is good, bad or ugly. All I want to remind you is that: those that are in need may not have time to wait a new perfect and pretty constitution; they need one that works for them for the time being. More importantly, I am not here to oppose anyone’s idea – I am just expressing my own views as anyone else. However, the best solution that I see, at least in my opinion, let us commence discussing how to improve the new constitutions in the future.

Om vi kan lide det eller ej, når vi ser billederne af somaliere rundt om i verden, og vi sammenligner det med vores egen situation (i det mindste de i Diaspora, der lever i fred) , føler vi, at de brødre og søstre har brug for en forfatning, der virker for dem nu, siden de er i en forfærdelig situation? Tænk over dette: maxay ku gaaraan mustaqbalka (det er svært at spå fremtiden).

I skal vide, at jeg ikke skrev de nyhedsartikler nævnt ovenfor. Jeg er ikke en del af gruppen der sammensatte den nye forfatning, og jeg er her ikke for at retfærdiggøre om den nye forfatning er god, dårlig eller grim. Jeg vil kun minde jer om, at de der er i nød måske ikke har tid til at vente på en ny, perfekt og smuk forfatning; de har brug for en, der virker for dem for nu. Og hvad endnu vigtigere er; Jeg er her ikke for at modsætte mig nogens ideer – jeg udtrykker blot mine egne synspunkter ligesom alle andre. Dog er den bedste løsning jeg ser, i det mindste efter min mening, at vi påbegynder diskussionen om, hvordan vi forbedrer den nye forfatning i fremtiden.

Mohamud Uluso betragter forfatningsudkastet som “et forhastet arbejde, med den seneste version kun tilgængelig på somali, mens forskellige forældede versioner cirkulerer på nettet”:

It appears that the UN-wise roadmap for Somalia is nothing but part of a plan of perfidy to keep Somalia and the Somalis in turmoil. Instead of liberating the true Somalis, who need and want to continue living in and developing their own country and their communities inside Somalia, the planned constitution appears as the manifestation of the shackles of foreign as well as internal oppression of the indigenous Somali people in perpetuity.

Most Somalis and their scholars doubt that it is the right time to engage in the process of forming a new constitution during an era of civil strife and turmoil in Somalia and wonder why millions of dollars have been spent by the players from the so-called international community to re-invent the wheel, while the existing Somali constitution could just be amended if any real need would be given and legally as well as representatively expressed – reflecting the true and free will of the Somali people.

According to insiders FGM [Transitional Federal Government] is now permitted by the newly proposed Somali constitution, which will be presented for adoption to selected “traditional leaders”. A typical scheme how the UN and their stooges want to get it their way – or the way their master wants it.

Det lader til, at den ukloge køreplan for Somalia kun er en del af en plan af falskhed til at holde Somalia og somaliere i en tilstand af uro. Istedet for at frigøre sande somaliere, der har brug for og ønsker fortsat at leve i og udvikle deres eget land og samfund i Somalia, fremgår den planlagte forfatning som værende manifestationen af lænkerne af fremmed og intern undertrykkelse af det indfødte somaliske folk i al evighed.

De fleste somaliere og deres akademikere tvivler på, om det er det rette tidspunkt at påbegynde processen for at forme en ny forfatning under en æra af civilie stridigheder og uro i Somalia. De undrer sig over, hvorfor millioner af dollars er blevet brugt af aktørerne fra det såkaldte internationale samfund for at genopfinde hjulet, mens den eksisterende somaliske forfatning bare kunne ændres, hvis noget virkeligt behov ville blive lagt frem og legalt såvel som repræsentativt udtrykt og derved reflektere det somaliske folks sande og frie vilje.

Ifølge insidere bliver FGM [Den Føderale Overgangsregering] nu anerkendt i den foreslåede somaliske forfatning, der vil blive sendt til vedtagelse for udvalgte “traditionelle ledere”. En typisk ordning hvor FN og deres lakajer vil have deres vilje – eller deres herres.

Abduallhi Jamaa analyserer forskellige argumenter om forfatningsudkastet der forekommer online, i folkelige radioer og på landsbymøder og cafeer:

Analysts say the proposed law is seemingly a milestone, but one that may fracture Somalia further into autonomous and semi-autonomous regions as well as ministates.
—-

“There is absolute confusion. There wasn’t any civic education to put across the letter and spirit of the proposed laws and this means that most people are not comfortable with the contents, many more have not heard about the whole process,” he [Hassan Sheikh, the leader of the Party of Peace and Development] told Somalia Report.

Amongst the contentious issues include the proposed model of government, the controversial issue of natural resources and the religious influence. Some players argue that the language of the draft is not understandable, an issue that can lead to various kinds of misinterpretation.

—-

“The issue isn't just about the dispute over the contents. It is related to an absence of public representation. I do not wish to be part of a constituent assembly that does not represent Somalia’s vision and mission,” said traditional elder Mohamed Hersi.

Analytikere siger, at lovforslaget tilsyneladende er en milepæl, men kan dele Somalia yderligere i selvstyrende og semi-selvstyrende regioner såvel som ministater.

“Der er absolut forvirring. Der var ingen borgeruddannelse til at forstå det skrevne og ånden i de foreslåede love, og dette betyder, at de fleste mennesker ikke er bekendte med indholdet og mange flere har ikke hørt om hele processen,” fortalte han [Hassan Sheikh, lederen af partiet for fred og udvikling] til Somalia Report.

Iblandt de fortsatte problemer er den forslåede regeringsmodel, det kontroversielle spørgsmål om naturressourcer og den religiøse indflydelse. Nogle aktører argumenterer, at udkastets sprog er uforståeligt; et problem der kan lede til forskellige fejlfortolkninger.

“Problemet er ikke kun tvisten over indholdet. Det har forbindelse til manglende offentlig repræsentation. Jeg ønsker ikke at være en del af en konstituerende forsamling der ikke repræsenterer Somalias vision og mission”, sagde den traditionelle ældste, Mohamed Hersi.

Google Ideas udviklede et pilotprojekt med den somaliske tjeneste VOA (Voice of Americas afrikanske division ) for at hjælpe somaliere med at registrere deres meninger med få klik. Meningsmålingerne viser blandt andet, at somaliere ønsker et Somalia baseret på sharia-lovens civile og strafferetlige regler, en stærk central regering, og at de er delte over inkluderingen af kvinder i regeringen.

Indled debat

Skribenter, vær venlige at Log på »

Retningslinjer

  • Alle kommentarer bliver evalueret af en administrator. Send ikke din kommentar mere end én gang, ellers er der risiko for, at den bliver identificeret som spam.
  • Vær venligst respektfuld over for andre. Kommentarer, som indeholder hadefuld tale, modbydeligheder og personlige angreb vil ikke blive godkendt.