Zambia: Netbrugere taler imod politibrutalitet

(Alle links i dette indlæg er på engelsk, medmindre andet er angivet)

Man siger, at jo mere tingene ændrer sig, jo mere forbliver de det samme, og dette er sandt med hensyn til Zambias polititjeneste.

Da præsident Michael Sata udgjorde oppositionen, var han og hans tilhængere ofre for en brutal politistyrke styret af det dengang regerende MMD [Bevægelsen for flerparti-demokrati], men da han blev valgt til præsident for godt otte måneder siden, lavede han en del ændringer i politiet. Blandt andet udnævnte han en kvindelig rigspoliti-inspektør og skabte 10 kommissærstillinger svarende til antallet af provinser, hvoraf de seks gik til kvinder. Zambiere troede, at dette ville blive vendepunktet for polititjenesten. I dag bliver selvsamme brutalitet tilmålt oppositionen.

Victim of police brutality

Et offer for politiets brutale behandling af oppositionstilhængere. Billede venligst lånt fra @Bradleychingobe's Twitter profil.

Oppositionen, United Party for National Development (UPND) [Det Forenede Parti for National Udvikling] gik for nyligt på gaden for at protestere mod rigsadvokaten Mutembo Nchito, hvis likvidationsramte flyselskab, Zambian Airways, angiveligt skylder den regeringsstyrede Development Bank of Zambia over to millioner amerikanske dollars [ca. 11.9 millioner danske kroner]. Det er som følge af denne retssag, at en højesteretsdommer og to landsretsdommere blev suspenderet, og en domstol blev oprettet for at efterforske dem.

Zambias polititjeneste, under ledelse af Lusaka-provinsens kommissær, Charity Katanga, der havde advaret UPND om, at en demonstration ville være forbundet med fare for dem selv, gennembankede demonstranterne, der gik på gaden i hovedstaden.

Netbrugere brugte forskellige sociale medier til at fordømme politiaktionen med en advarsel om, at Katanga som den første zambiske embedsmand ville blive stillet for den internationale straffedomstol.

Det borgerdrevne nyheds-website “The Zambian Tribune”, der citerer en embedsmand fra Southern African Centre for Constructive Resolution of Disputes (SACCORD) [Sydafrikas Center for Konstruktiv Konfliktløsning], rapporterer:

‘’We are particularly surprised that the commissioner of police for Lusaka province conducted herself like a highly rewarded cadre in the way she came out regarding the demonstration and the illegal orders she was giving to her officers to brutally attack the youths who were protesting yesterday’’

“Vi er især overrasket over, at Lusaka-provinsens politikommissær opførte sig som en højtlønnet kadre i måden, hvorpå hun forholdte sig til demonstrationen og de illegale ordrer hun gav sine betjente, til brutalt at angribe de unge der demonstrerede i går”

Som kommentar til den samme historie på Facebook, citerede Peter Mpande, hvad hun [politikommissæren] åbenbart havde sagt til en privat tv-station, mens han stillede  spørgsmålstegn ved anvendelsen af ordet “slagmark”:

That she would not allow demos without her permission and those intending to demonstrate without a permit will meet her in the battle field. Battle field? Citizens exercising their right to assembly and free expression are to be met by the police on the battlefield?

At hun ikke ville give mulighed for demonstrationer uden hendes tilladelse, og de der havde i sinde at demonstrere uden godkendelse vil stå over for hende på slagmarken. Slagmarken? Borgere, der udøver deres forsamlingsret og ytringsfrihed skal mødes af politiet på slagmarken?

Zambias Center for Indbyrdes Parti-Dialog (ZCID) udstedte en erklæring, der fordømte politiets hårdhændede opførsel i håndteringen af de ubevæbnede demonstranter:

The Zambia Centre for Interparty Dialogue (ZCID) wishes to express its concern over the brutal manner in which the police handled a peaceful demonstration by unarmed members of the opposition United Party for National Development. The violence exhibited by the police towards unarmed citizens was not only uncalled for but also excessive. The Zambian Constitution guarantees every citizen the right to expression. It is not debatable in all progressive democracies that peaceful demonstrations are an acceptable mode of expression. The police in this case must not make it a habit to stifle people’s rights with impunity and arrogance.

ZCID ønsker at udtrykke dets bekymring over den brutale måde, hvorpå politiet håndterede en fredelig demonstration afholdt af medlemmer tilhørende oppositionspartiet “United Party for National Development”. Den vold, politiet udviste mod ubevæbnede borgere, var ikke blot unødvendig, men også overdreven. Zambias forfatning garanterer alle borgere ret til frit at udtrykke sig. Det kan ikke diskuteres i noget progressivt demokrati at fredelige demonstrationer er en acceptabel måde at udtrykke sig på. Politiet i denne sag må ikke gøre det til en vane at kvæle folks rettigheder ustraffet og med arrogance.

I kommentar til en historie på Zambian Watchdogs webside, opfordrer Kay Love den Internationale Straffedomstol til at rejse tiltale mod Katanga:

[…]Take this Katanga to the International Court of Crimes(ICC) so that she can be taught what justice is.
Katanga woman, you have broken our faith,trust and hearts to brutaly torture the an [sic] armed youths.
Why would you even deny them a permit when they clearly stated that they were going to protest against Mr Nchito?
I total agree, this woman should be taken to ICC as soon as possible so that she can be set as an example for disrespecting the right of an armed citizens to hold peaceful protests.
May God look into your sins Ms Katanga for shedding blood of innocent youths.
[..] The ICC will deal with you as individuals Ms Katanga and all those police who used force of violence. You have shed innocent blood and its in your hands for the rest of your life.
I even wonder what you will explain to God on judgement day. If you won’t go to heave, we ask where you will be?

[…] Før denne Katanga til Den Internationale Straffedomstol (ICC), så hun kan lære, hvad retfærdighed er. Katanga-kvinde, du har knust vores tro og vore hjerter ved brutalt at torturere de ubevæbnede unge. Hvorfor ville du overhovedet nægte dem en godkendelse når de klart meldte ud, at de ville protestere mod hr. Nchito? Jeg er helt enig i, at denne kvinde burde føres til ICC hurtigst muligt, så hun kan bruges som et skoleeksempel på, hvad der sker, når man ikke respekterer ubevæbnede borgeres ret til at afholde fredelige demonstrationer. Må gud se nærmere på dine synder frk. Katanga for at have udgydt uskyldige unges blod.
[…] ICC vil behandle jer individuelt frk. Katanga og alle de betjente, der anvendte voldelig magt. I har udgydt uskyldiges blod, og det vil være på jeres hænder resten af jeres liv. Jeg spekulerer på, hvad du vil forklare Gud på dommedag. Hvis du ikke kommer i himlen, spørger vi, hvor du så vil være?

Mwanza Zycall, der bidrager på Zambia People's Parliament's [Det zambiske folks parlaments] Facebook-side, skriver:

Mr Speaker Sir, the brutality of the PF government against unarmed sons and daughters of this great country just goes to show how much we need a 50% + 1 clause in the election of a president.
Mr Speaker, we have a minority government representing just about 43% of Zambians and in order to rule over the 57% who do not want it, it resorts to violence, unleashing party thugs dressed in police uniforms to brutalise unarmed peaceful civilians seeking to exercise their right to protest.
Mr Speaker, when a government resorts to using violence against its own citizens it shows how unpopular and scared it is of citizens.
By this very act, the unpopular tribal regime has passed a vote-of-no confidence in itself. I beg to move Mr Speaker.

Hr. Ordstyrer, PF-regeringens brutalitet mod ubevæbnede sønner og døtre af dette storslåede land viser, hvor meget vi har brug for et 50% + 1 klausul i præsidentvalget. Hr. Ordstyrer, vi har en mindretalsregering der repræsenterer omkring 43% af zambiere, og for at regere over de 57% der ikke ønsker den, tyr den til vold mod dens egne borgere. Den pudser partiets muskelmænd, klædt i politiuniformer, på ubevæbnede og fredelige civile, så de kan brutaliseres, mens de søger at udøve deres ret til at protestere. Hr. Ordstyrer, når en regering tyr til vold mod egne borgere, viser det, hvor upopulær og bange den er for dens borgere. Ved denne handling har det upopulære stammeregime afgivet et mistillidsvotum til sig selv. Jeg fremsætter et forslag, hr. Ordstyrer.

Tweets på micro-blogging-siden luftede vreden over politibrutaliteten:

@creepcops: Zambia. MT @phirimiza Thought we changed gov't to [fix] police brutality & corruption I'm embarrassed…the police is still the same under PF

@creepcops: Zambia. MT @phirimiza troede, vi havde skiftet regering for at ændre på politiets brutalitet og korruption. Jeg er flov….politiet er stadig det samme som under PF.

Et andet tweet væmmedes over, at nogen kunne retfærdiggøre den politibrutalitet, der blev anvendt overfor ubevæbnede borgere:

@Bradleychingobe: Victim of police brutality & I hear there are people justifying this abuse of human rights. Sickening #Zambia http://lockerz.com/s/215164471

@Bradleychingobe: Offer for politibrutalitet, og jeg hører, at der er folk, der retfærdiggør dette overgreb på menneskerettigheder. Kvalmende. #Zambia http://lockerz.com/s/215164471

Et tweet rapporterede om gennembankningen af en journalist ved den samme protestaktion:

@Tumfweko: Police BATTER QFM Journalist In Break-Up Of UPND ‘PEACEFUL’ Demonstration http://fb.me/20aUzB1OK

@Tumfweko: Politiet GENNEMBANKER QFM-journalist i opbrydningen af UPNDs ‘fredelige’ demonstration http://fb.me/20aUzB1OK

*Thumbnail billede: En af de tre suspenderede dommere, landsretsdommeren Philip Musonda. Billede venligst udlånt af statehouse.gov.zm.

Indled debat

Skribenter, vær venlige at Log på »

Retningslinjer

  • Alle kommentarer bliver evalueret af en administrator. Send ikke din kommentar mere end én gang, ellers er der risiko for, at den bliver identificeret som spam.
  • Vær venligst respektfuld over for andre. Kommentarer, som indeholder hadefuld tale, modbydeligheder og personlige angreb vil ikke blive godkendt.