Kina: Kampagne for udrensning af “udenlandsk affald” i Beijing

(Links i dette indlæg er på engelsk, medmindre andet er angivet)

Ifølge Beijings politi er der i øjeblikket omkring 200.000 udenlandske indbyggere i Beijing. Den kinesiske regering har siden d.15. maj 2012 “renset ud” i de illegale, udenlandske indbyggere. Lokale aviser hævder, at denne kampagne er en reaktion på et seksuelt overfald, begået d. 8. maj af en britisk statsborger i Beijing.

I overensstemmelse med den officielle kampagne, insinuerede Yang Rui, studievært fra den statskontrollerede China Central Televison engelske kanal (CCTV 9), på det kinesiske microblogging-site Sina Weibo, at udlændinge er ‘spioner’, ‘affald’ og ‘forbrydere’. Han kaldte også Al Jazeeras korrespondent i Beijing, Melissa Chan, der blev udvist af den kinesiske regering tidligt i maj 2012, for en ‘kælling’ og påpegede endvidere at flere repræsentanter for udenlandske medier skulle smides ud af Kina. Inddragelsen af den udviste Al-Jazeerareporter i listen over “udenlandsk affald” bekræftede på en måde spekulationerne [zh] om at kampagnen for at fjerne illegale udlændinge har skjulte politiske motiver, især set i lyset af den blinde systemkritiker, Chen Guangchengs flugt til USA.

Josh Chin fra China Real Time Report, Wall Street Journals kinesiske afdeling, skrev en artikel om dette emne, der også indeholdte den følgende oversættelse af Yang Ruis kommentarer:

The Public Security Bureau wants to clean out the foreign trash: To arrest foreign thugs and protect innocent girls, they need to concentrate on the disaster zones in [student district] Wudaokou and [drinking district] Sanlitun. Cut off the foreign snake heads. People who can’t find jobs in the U.S. and Europe come to China to grab our money, engage in human trafficking and spread deceitful lies to encourage emigration. Foreign spies seek out Chinese girls to mask their espionage and pretend to be tourists while compiling maps and GPS data for Japan, Korea and the West. We kicked out that foreign bitch and closed Al-Jazeera’s Beijing bureau. We should shut up those who demonize China and send them packing.

Det Offentlige Sikkerhedsbureau vil rense ud i det udenlandske affald: For at arrestere forbrydere og beskytte uskyldige piger er de nødt til at fokusere på katastrofeområderne Wudaokou [studenterkvarter] og Sanlitun [festkvarter]. Skære hovederne af udenlandske slanger. Mennesker der ikke kan finde arbejde i USA og Europa, kommer til Kina for at tage vores penge, deltage i menneskehandel og sprede svigefulde løgne for at fremme emigration. Udenlandske spioner udser sig kinesiske piger for at maskere deres spionage, lader som om de er turister mens de  udarbejder kort og GPS-data for Japan, Korea og Vesten. Vi smed den udenlandske kælling ud og lukkede Al Jazeeras afdeling i Beijing. Vi burde lukke munden på de, der dæmoniserer Kina og sende dem ud af landet.

Artiklen fangede Yang Ruis opmærksomhed og han besvarede [zh] følgende på Sina Weibo:

How come the Wall Street Journal is so concerned about the cleaning out of foreign trash? What rubbish to hint that I am xenophobic. In China, we have quite a few foreign trash but we also have many foreign friends who follow Chinese law. We have to distinguish the two and clean out the trash, get along together rationally. Chinese people are famous for their hospitality, some are too friendly and give too much credit to the outsiders to the extent that they have lost their personality and national pride. Buddies, have fun on weekend. (sic)

Hvordan kan det være at Wall Street Journal er så bekymret over udrensningen af det udenlandske affald? Det er noget sludder at antyde jeg er fremmedfjendsk. I Kina har vi en del udenlandsk affald, men vi har også mange udenlandske venner der følger Kinas lov. Vi er nødt til at skelne mellem de to, rense ud i affaldet og rationelt komme overens. Kinesere er kendt for deres gæstfrihed. Nogle er for venlige og har for høje tanker om de udefrakommende, i et sådant omfang at de mister deres personlighed og nationale stolthed. Venner, mor jer i weekenden.

Charlie Custer, den  kinesiske indbygger, blogger og filmskaber, fandt sådanne bemærkninger oprørende og pointerede på hans blog at:

It’s interesting that this outburst came from Yang Rui, who is in some ways one of the faces of China’s soft power push. Dialogue is an English-language program, which means it is targeted at foreigners in China and abroad by default. The fact that its host (one of them, anyway) is apparently a racist xenophobe is probably indicative of how successful China’s soft power push is likely to be.

But beyond that, it is rather incredible that someone who has been talking to foreigners for years — indeed, someone who is supposed to be one of China’s representatives to foreigners — apparently knows so little about us that he actually believes crazy shit like this…

Det er interessant at dette udbrud kom fra Yang Rui, der i visse henseender er del af Kinas bløde magtskub. Dialog er et engelsk-sproget program der som standard henvender sig til udlændinge, i og udenfor Kina. Det faktum at dets vært (i hvert fald en af dem) åbenbart er en racistisk fremmedhader, indikerer sikkert hvor succesfuldt Kinas bløde magtskub bliver.Men ud over det, er det ret utroligt at en der i årevis har talt med udlændinge – endog en der antages at være en af Kinas repræsentanter over for udlændinge, åbenbart ved så lidt om os at han tror på skørt shit som det her…

Hr. Custer forlangte desuden at CCTV fyrer den fremmedfjendske vært. Billedet ovenfor viser hans online folder, der cirkulerer på Sina Weibo.

Som respons på det tiltag, inviterede Yang politiet [zh] til at undersøge bloggerens baggrund:

You are too emotional. Only social deviants who are off track in their behavior would be so lacking in confidence. I suggest the Public Security Bureau does a thorough check of your background. I suggest you calm down and read my other weibo post. I am against xenophobia and I only pinpointed those foreign trash and foreign thugs who could not find employment in their own country. Those foreigners who behave loosely and with bad morals need to be kicked out of the country. You have chosen your position, I have accomplished my mission.

Du er alt for emotionel. Kun sociale afvigere der er på gale veje med deres opførsel ville være i så stor mangel af selvtillid. Jeg foreslår Det Nationale Sikkerhedsbureau at undersøge din baggrund grundigt. Jeg foreslår at du falder til ro og læser mit andet Weibo indlæg. Jeg er imod fremmedhad og udpegede kun det udenlandske affald og de udenlandske forbrydere der ikke var i stand til at finde beskæftigelse i deres eget land. De udlændinge der har en løselig opførsel og dårlig moral skal smides ud af landet. Du har valgt din side, jeg har gennemført min mission.

En lang række af kinesere er bevidste om Yangs rolle i propagandamaskinen og har udfordret hans idioti. Mange netbrugere på Weibo støtter dog regeringens politik om at rense udlændingene ud, opflammet af omfattende rapportager i lokale medier omhandlende kriminalitet begået af udlændinge og voldelig opførsel som f.eks. den skammelige hændelse på et passagertog. Nedenunder følger typiske kommentarer under Sina Weibos populære tag; #Beijing renser ud i illegale udenlandske indbyggere#:

@网游快报:Apart from cleaning out the ‘illegals’, we have to educate the legal ones. Let them know that they have to behave humbly and follow the Chinese law.

@网游快报: Udover at rense ud i de ‘illegale’, er vi nødt til at oplyse de legale. Lade dem vide at de er nødt til at opføre sig ydmygt og følge den kinesiske lov.

@随他去_盛儿: The government should have exercised their authority a long time ago. The policy should be extended to other cities, not just Beijing. We are too good to them. While we are friendly to them, they are not friendly to us. They are now bullying Chinese people in their own country. It is pathetic that the Chinese people will not stand up to defend themselves.

@随他去_盛儿: Regeringen burde have udøvet deres autoritet for længe siden. Politikken burde have været udvidet til at gælde i andre byer, ikke kun Beijing. Vi er for gode ved dem. Mens vi er venlige imod dem, er de ikke venlige mod os. Nu chikaneres det kinesiske folk i dets eget land. Det er ynkeligt at kineserne ikke vil forsvare sig selv.

@复活的恺撒:I wish that all the foreign scum bags, who cheated our women, money and reputation would be sent to north Korea and become slaves.

@复活的恺撒: Jeg ville ønske at alle de udenlandske afskum, som har snydt vores kvinder, penge og omdømme blev sendt til Nordkorea og  blev slaver.

Dette indlæg  er sub-redigeret af Jane Ellis.

Indled debat

Skribenter, vær venlige at Log på »

Retningslinjer

  • Alle kommentarer bliver evalueret af en administrator. Send ikke din kommentar mere end én gang, ellers er der risiko for, at den bliver identificeret som spam.
  • Vær venligst respektfuld over for andre. Kommentarer, som indeholder hadefuld tale, modbydeligheder og personlige angreb vil ikke blive godkendt.